Istorija

Vilniaus ,,Atžalyno“  mokyklos istorija

1993-1998-2014-2015

 

      Vilniaus miesto valdybos 1993-04-15 potvarkiu Nr. 649 v iki 1993 m. birželio 1 d. likviduojamas 11-asis vaikų lopšelis-darželis (Genių g. 25) ir naujiems mokslo metams šiose patalpose įsteigiama 8-oji pradžios mokykla (Vilniaus miesto meras V. Jasulaitis).

     Vilniaus miesto tarybos 1996-12-20 sprendimu Nr. 198 8-ajai pradinei mokyklai suteikiamas pavadinimas ,,Atžalyno“ (meras Alis Vidūnas).

      Vilniaus miesto tarybos 1998-03-18 sprendimu Nr. 147 ,,Atžalyno“ pradinė mokykla rusų dėstomąja kalba reorganizuojama į ,,Atžalyno“ pradinę mokyklą lietuvių dėstomąja kalba, perkeliant į ją dalį Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba 1-4 klasių komplektų (meras Rolandas Paksas).

   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimu ,,Dėl Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinės mokyklos(struktūros) pertvarkos“ Nr. 1-1723 pradinė mokykla pertvarkoma į mokyklą-darželį. 2014-09-01 įsteigiamos dvi priešmokyklinio ugdymo grupės (meras Artūras Zuokas).

 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 1998-05-28 raštu Nr. 24-08-1466 Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinei mokyklai leidžiama taikyti mokymo planų lengvatas, teikiamas Rytų Lietuvos lietuvių mokykloms (ministras Kornelijus Platelis).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2002-06-20 raštu Nr. 24-03-5953 mokyklai leidžiama taikyti ugdymo planų lengvatas, teikiamas Rytų Lietuvos lietuvių mokykloms: per lietuvių kalbos pamokas klasės dalijamos į grupes (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003-02-19 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl specifinių kalbinių poreikių regionų mokyklų tvirtinimo“ Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinė mokykla įtraukiama į specifinių kalbinių poreikių regionų mokyklų sąrašą (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008-09-23 įsakymu Nr. ISAK – 2633 mokykla įtraukta į sąrašą ,,Dėl mokyklų, įgyvendinančių pradinio ugdymo programas, kuriose klasė lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijama į grupes, ir mokyklų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programas, kuriose klasė lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijama į grupes, sąrašų patvirtinimo“ (ministras Algirdas Monkevičius).

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009-09-18 įsakymu Nr. ISAK – 1861 mokykla įtraukta į sąrašą ,,Dėl mokyklų, įgyvendinančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kuriose klasės lietuvių kalbai (gimtajai) mokyti gali būti dalijamos į grupes, sąrašų patvirtinimo“ (ministras Gintaras Steponavičius).

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-09-01 įsakymu ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1248 „Dėl mokyklų, nurodytų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos priedo 10.3–10.6, 14.1–14.13, 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. V-943 Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis priskirta daugiakalbėje aplinkoje esančioms mokykloms valstybine mokomąja kalba (ministrė Audronė Pitrėnienė).

 

 

1998 – 2015 metais Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio pradinio ugdymo programą baigė 1180 mokinių.

 

 

Bendradarbiavimas:

        Mokykla-darželis bendrauja ir bendradarbiauja su Vilniaus lopšeliais-darželiais ,,Saulėtekis“, ,,Vilnelė“, ,,Coliukė“ ir ,,Paslaptis“, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindine mokykla, Vilniaus ,,Laisvės“ gimnazija, Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro VšĮ laikinais vaikų globos namais, Vilniaus saugaus eismo mokykla, asociacija vaikų ir jaunimo dienos centru ,,Mūsų nameliai“, Naujosios Vilnios kultūros centru, Naujosios Vilnios seniūnija, Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras“, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu, 4-uoju policijos komisariatu, Kyokushin karate sporto klubu BUDORA.