Mes esame!

Gegužės 11 d. Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenė šventė savo įstaigos 25-erių metų sukaktį Naujosios Vilnios kultūros centre. Čia sugužėjo esami ir buvę mokiniai, mokytojai, vaikų tėveliai. Sulaukėme didžiulio būrio draugų su sveikinimais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja įteikė padėkos raštus ilgamečiams įstaigos darbuotojams. Atžalyniečius pagerbė ir Lietuvos Respublikos seimo narė Monika Navickienė. Sveikino socialiniai partneriai iš Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto, Naujosios Vilnios seniūnijos, kultūros centro, ugdymo įstaigų.

Lukrecija Jarmalytė (2016 m. laida):

Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime yra vienas svarbiausių prisiminimų, kurie ne tik ilgai išlieka atmintyje, bet ir mūsų žodžiuose, mintyse, širdyje. Pirmą mokyklą, pirmą mokytoją prisimename tik su meile. Šiandien švenčiame mūsų mokyklos 25 metų jubiliejų. Todėl visų pirma noriu pasveikinti ir nuoširdžiai padėkoti šios mokyklos mokytojams, nes tik Jūsų dėka mokykloje buvo gera nuo Jūsų dėmesio ir palaikymo, buvo šviesu nuo Jūsų šypsenų, buvo jauku kaip namie…

https://photos.google.com/share/AF1QipNvRXYTrIKbTihIpmFSI0L3OuZ6AENFdAKONZmYI9muEHzEvLgubrJjFTlLI0u5bQ?key=T3FaVHVJRl9qWEYtNzdDcnRHMGNPa0pjSW5hOUpB

Mūsų ,,Dainorėliai“

Vokalinis ansamblis ,,Dainorėliai“ š.m. balandžio 27 d. dalyvavo III-jame 1-5 klasių krikščioniškosios muzikos festivalyje ,,Meilės giesmės“, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Festivalis vyko Vilniaus Maironio progimnazijoje. Džiugu šlovinti Dievą giesme ir Jam dėkoti už gyvenimo dovaną.

Vaikus parengė tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė.

005 006 20180427_105353 20180427_122153 20180427_143527

Konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“

Balandžio mėnesį įvyko konferencija „Pagalba vaikui/mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių“, skirta Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio 25-mečiui. Konferencijos partneriai Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras ir Vilniaus miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.

Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, turinčius vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius bei gabiuosius vaikus/mokinius. Pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai:

,,Struktūruota veikla sporto pamokėlių metu“ (video pranešimas), Renata Leontjeva, Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“, judesio korekcijos specialistė

dig

,,Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais“, Aistė Apyvalienė, Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos vyr. socialinė pedagogė

dig

,,Šiuolaikinių neurotechnologijų Biofeedback metodo taikymas darbe su vaikais turinčiais mokymosi sunkumų ir elgesio problemų“ (tyrimas online), Božena Ragelienė, Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio psichologė

dav

Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio bendruomenei įteiktas padėkos raštas 002

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Vilniaus ,,Atžalyno”

mokyklos-darželio direktoriaus

2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-78

 

VILNIAUS ,,ATŽALYNO” MOKYKLOS-DARŽELIO 2018-2019 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 1. Komisiją sudaro 5 nariai:

Rima Rutkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Romas Vorevičius, pradinių klasių mokytojas metodininkas, komisijos sekretorius;

Violeta Janulionienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, narė;

Genovaitė Petravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, narė;

Danutė Urbšienė,  logopedė, komisijos narė.

 1. Komisija dirba nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 1. Komisijos funkcijos:

Priėmimo komisijos pirmininkas:

– vadovauja komisijos darbui;

– šaukia komisijos posėdžius;

–  paskirsto funkcijas komisijos nariams;

–  priima sprendimą dėl komisijos darbo;

– priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

– prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

– atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

–  pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

 1. Priėmimo komisija:

– parengia darbo tvarkos aprašą;

–  nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

–  sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

–  trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki kito komisijos posėdžio;

– prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

–  išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas.

– atsako už pateiktos informacijos teisingumą.

 1. Posėdžių grafikas:
Eil.

Nr.

Posėdis Data Laikas Atsakingas asmuo
1. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-05 10.00 Rima Rutkauskienė
2. Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-14 10.00 Genovaitė Petravičienė
3.

 

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-06-21 10.00 Genovaitė Petravičienė
4.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-22 10.00 Rima Rutkauskienė
5.

 

Dėl mokinių priėmimo į 1-4 klases 2018-08-29 10.00 Rima Rutkauskienė

Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.

 1. Prašymus priėmimui mokytis į 1 – 4 klases registruoja mokyklos raštinės vedėja. Vėliausiai prieš 3 darbo dienas iki skelbto komisijos posėdžio tėvai raštinės vedėjai pateikia visus reikiamus dokumentus.
 1. Dokumentus raštinės vedėja perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos posėdžio.
 1. Komisijos nutarimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.
 1. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. Išnagrinėjusi pateiktus prašymus, komisija sudaro priimtųjų ir nepriimtųjų mokinių sąrašus ir juos viešai skelbia mokyklos internetiniame puslapyje. El. paštu informuoja nepriimtų mokinių tėvus ir nurodo nepriėmimo į mokyklą priežastis.
 1. Komisijos nariai atsako už objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą ir įvykdymą, užtikrina mokinių ir jų tėvų informavimą.

 

Piešinių konkursas „Mano mylimiausias knygų herojus“

Baigėsi vaikų piešinių konkurso „Mano mylimiausias knygų herojus“, skirto Tarptautinei knygos dienai paminėti, balsavimas. Internetiniu balsavimu išrinkti trys konkurso nugalėtojai. Jais tapo 1a kl. mokinė Deimantė Pečiūlevičiūtė, 3b kl. mokinė Aistė Verchorubovaitė ir 3a kl. mokinė Deimantė Jakeliūnaitė. Dar trys darbai sulaukė daugiausia komisijos balsų. Tai 2b kl. mokinės Ievos Paklonskaitės, 3c kl. mokinių Milanos Andrževskajos ir Gabrielės Stepaitytės piešiniai. Sveikiname nugalėtojus!

Dėkojame konkurso organizatorei bibliotekininkei Lilijai.

017 006 001 (1) 009 002 (2) 011

All DIGITAL Week

Jau kelinti metai vyksta tarptautinė skaitmeninė savaitė (All DIGITAL Week, plačiau alldigitalweek.eu). Šios savaitės koordinatoriai yra asociacija „Langas į ateitį“. Šiais metais kovo 19-23 d. Švietimo informacinių technologijų centro SAUGESNIO INTERNETO projekto jaunimo koordinatorė Jūratė Drazdauskienė su Saugesnio interneto jaunimo forumo nariais, saugesnio interneto ekspertais, organizavo mūsų pradinių klasių mokiniams pamokėles su žaidimais ir suvenyrais.

 

 

 

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Rašto kultūros – dailyraščio  konkurso tikslas – ugdyti dailią rašyseną, skatinti domėtis rašto kultūra.

Konkurso dalyviams reikėjo nurašyti duotą tekstą apie Lietuvą.

Dailyraščio konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, dalyvavo 37 mokiniai.

Dailiu raštu išsiskyrė ir konkurso laureatais tapo:

1a kl: Martinas Čebatul, Lina Filipavičiūtė, Timuras Gancevskis, Edvinas Jakšto, Aurėja Kalinauskaitė, Deimantė Pečiukevičiūtė.

2a kl. : Adrija Dzekunskaitė, Edvinas Petuchovas, Darja Ponkratenko, Domantas Strelkauskas,  Jonas Šiaurys, Benas Taleikis,   Elžbieta Žukovskaja.

3b kl.: Samanta Bieliauskaitė.

3c kl.: Milana Andrževskaja, Andrėja Grigonytė, Viktorija Kobrova.

4a kl.: Tadas Michalevičius.

 

Sveikiname!

Konkurso vykdytojas mokytojas Romas Vorevičius

Be patyčių – 2018

Ne tik kiekvienais metais, bet ir kiekvieną dieną dalyvaujame ilgalaikiame projekte ,,Be patyčių“. Kovo 19-23 dienomis mokytojai kartu su mokiniais dar kartą prisiminė ir pasitikrino, kaip suprantame patyčias, kaip jų išvengti, kaip atskirti pajuokavimą nuo patyčių. Pokalbių, diskusijų metu vaikai noriai dalinosi mintimis, kurie atsispindėjo jų veikloje: piešė plakatus, kūrė Draugystės knygas. Su mokiniais aktyviai bendravo ir bendradarbiavo psichologė Božena Ragelienė.

29432896_1364985423646824_7381522457821184000_o 29432928_1364985303646836_2922480053835005952_o 29433178_1364985523646814_4594426035218415616_o 29468296_1364985380313495_7400088888477220864_o 29472478_1364985573646809_6230154395640659968_o 29497476_1364985076980192_3058885908758528000_o 29542537_1364984266980273_1480570068399030272_o (1) 20180327_101621 20180327_101628 29468474_1364985136980186_220705617583538176_o

20180327_10165229495840_1364985230313510_7603807871750373376_o20180327_101642

Tarptautinė skaičiaus π (Pi) diena

Tarptautinė skaičiaus π (Pi) diena visame pasaulyje švenčiama kovo 14 dieną. Mokiniai ir mokytojai buvo supažindinti, kas tai skaičius π (Pi). Pi diena pradėta švęsti 1989 metais JAV fiziko Larry Shaw iniciatyva. Atsižvelgiant į šios matematinės konstantos išraišką, ją pasiūlyta švęsti kasmet kovo 14 dieną (3,14… ). Larry Shaw pirmosios Pi šventės metu svečius vaišino vaisiniais pyragais. Kodėl būtent pyragu? Angliškai kalbantiems pi asocijuojasi su žodžiu „pie“ (pyragas) ir geometrine jo forma. Beje, po 10 metų nuo šios iniciatyvos paskelbimo Pi diena tapo oficialia švente. Taip buvo siekiama pabrėžti matematikos ir grindžiamų tiksliųjų mokslų svarbą, skatinti jaunimą siekti matematikos studijų.
Šią dieną į ,,Atžalyno“ mokyklą-darželį atvyko VK PF 2 kurso studentės Brigita, Glorija, Julita, Kristina, Enrika, Silvija, kurios supažindino mokinius su skaičiaus PI reikšme žiūrėdami filmuką, braižydami diagramas, bendradarbiaudami tarpusavyje.

20171215_162640 20171215_162703 20171215_163228 20180314_085713 20180314_085744 20180314_090020 20180314_091242 20180314_092826

Linksmoji Kaziuko šventė vėl šurmuliuoja visame Vilniuje

Ir ši šventė jau daugelį metų neaplenkia ir mūsų mokyklos bendruomenės. Kiekvienais metais 2-4 klasių mokiniai su savo tėveliais labai kruopščiai iš anksto ruošiasi šiai šventei. Kiekvienais metais be tradicinių saldumynų, visada galima rasti kažkokių naujų, nematytų dirbinių. Smagu, kad Lietuvoje yra tiek daug kūrybiškų vaikų bei entuziastingų jų tėvelių.

20180302_100634 20180302_120145 20180302_120156 20180302_120247 20180302_120255 20180302_120208 20180302_120300