Asmens duomenų apsauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, patvirtinu, kad esu informuotas, jog:

– Tėvų /Globėjų (toliau – Tėvai), atstovaujančių vaiko interesus bei vaikų duomenų valdytojas yra Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis, kodas 191665861, buveinės adresas Genių g. 25, Lt-11217 Vilnius, tel. (85)267 1934, el. p. rastine@atzalyno.vilnius.lm.lt (toliau – Mokykla-darželis).

– Atsakingo už duomenų apsaugą asmens kontaktai: biblioteka@atzalyno.vilnius.lm.lt

– Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant:

– tinkamai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), joje prisiimtus įsipareigojimus ir teises. Duomenis pateikti privalote siekdami sudaryti Sutartį.

– Jūsų ir Jūsų vaikų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu, t. y. kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (atstovas) arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto (atstovo) prašymu prieš sudarant sutartį. Sutarties 11-15 p. nurodytais tikslais duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. Jūsų sutikimu.

– asmens duomenys gali būti pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ taip pat teisės aktų nustatytais atvejais teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis, elektroniniu dienynu), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

– Asmens duomenys dėl kurių išreiškėte sutikimą bus saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties vykdymo tikslu duomenys bus saugomi iki vaikas baigs ikimokyklinio ugdymo programą. Kiti duomenys tvarkomi teisės aktų nustatytą laikotarpį, tačiau ne ilgiau nei būtina duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

– Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi raštu į Mokyklą-darželį turite teisę:

  • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
  • teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais
  • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis
  • Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą telefonu (85)267 1934 ir (ar) Mokyklos-darželio interneto svetainėje http://www.atzalyno.vilnius.lm.lt